Search examples: Microsoft | 2015 | 2014/10 | 4.12 | 04/20 | 05/26/1980 | Galileo Galilei

Tadeusz Szeligowski: Composer

birth · 15 September 1896 · 125 years ago

Tadeusz Szeligowski: Composer

More births on 15 Sep