Search examples: Microsoft | 2015 | 2014/10 | 4.12 | 04/20 | 05/26/1980 | Galileo Galilei

Fred Brathwaite: Ottawa,...

birth · 24 November 1972 · 50 years ago

Fred Brathwaite: Ottawa, Ontario -- NHL goalie (Edmonton Oilers)

More births on 24 Nov